Select Your Style

Choose View Style

 • Full
 • Boxed

Choose Colour style

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

سرطان۱

سرطان۱

درمان سرطان نیاز به استراتژی هوشمندانه دارد

تومورها دارای مناطق آسیب پذیر هستن که می توان
آن ها را مورد هدف قرار داد.
برای اثربخشی بهتر درمان سرطان ، با استفاده همزمان از ترکیب چند دارو
و هدف قراردادن مسیرهای سلولی متفاوت می‌توان رشد تومور را کنترل
و از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

تست های ژنتیک مرتبط با درمان‌های هدفمند کجا انجام می‌شوند؟

درمان های هدفمند چه انواعی دارند؟

چه کسانی از این تست ها سود می برند؟

تست های ژنتیک مرتبط با درمان‌های هدفمند کجا انجام می‌شوند؟

درمان های هدفمند چه انواعی دارند؟

چه کسانی از این تست ها سود می برند؟